DMAIC model

Het DMAIC model is een stappenplan voor Six Sigma om de kwaliteit van resultaten van bedrijfskundige processen te verbeteren. DMAIC is een Engels begrip dat staat voor: Define, Measure, Analyse, Improve en Control. Tijdens deze 5 stappen is er een 12 stappenplan in onderverdeeld. Dit is om de 5 stappen goed uit te voeren.

De vijf fasen van het DMAIC model

De vijf fases van het DMAIC model zijn onder te verdelen in 12 stappen. Hieronder volgen de 5 fases en 12 stappen om een project succesvol te laten slagen.

De ‘Define’ fase

Het doel van de Define fase is as volgt  te omschrijven:

Beschrijf het aan te pakken probleem en de waarde van het probleem voor de business. Organiseer het verbeterteam.

Binnen de Define fase staan de volgende twee stappen centraal:

 1. Projectselectie en scope
 2. Definitie van het Defect

Om stap 1 succesvol uit te voeren moeten de volgende 5 stappen uitgevoerd worden:

 • Identificeer de waarde bepalende elementen van de organisatie,
 • identificeer kansen en mogelijkheden,
 • onderzoek de lijst met mogelijkheden,
 • scope en definieer projecten,
 • prioriteer de lijst met projecten.

Dit stappenplan leidt tot de keuze van een Lean Six Sigma project.

Stap 2: Definitie van het Defect, kan vertaald worden tot een probleem of de wens van een klant. Door middel van een verbeterproject moet er invulling gegeven worden aan concrete kwaliteitseisen die aan het proces gekoppeld worden. In Lean Six Sigma termen wordt de Voice of the Customer vertaald naar Critical to Quality. Critical to Quality (CTQ) is de term die gebruikt wordt voor belangrijke meetbare kenmerken van een product of proces. De CTQ duidt verder op de ‘’perfomance standard’’ die gehaald dient te worden om de klant tevreden te stellen.

De ‘Measure’ fase

Doelen van de Measure fase:

Definieer het defect en verzamel baseline informatie over de prestatie van het product of proces. Stel verbeterdoelen. Zorg voor een geschikt meetsysteem.

Binnen de Measure fase staan de volgende stappen centraal:

 1. Bepalen en analyseren meetsysteem Y
 2. Baeline performance
 3. Doelstelling op basis van baseline performance

De Project Y is de CTQ uitgedrukt als een meetbare output van het proces. De Project Y is altijd kwantitatief, meetbaar, ondubbelzinnig en direct gekoppeld aan een proces. Stap 4, op basis van de verzamelde data is de huidige proces-prestatie vastgesteld, door het meten van de proces output Y. Deze Y kan uitgedrukt worden in temperatuur, tijd, snelheid of een andere eenheid. Aan de hand van deze waarde die gekoppeld zijn aan een proces moet een doelstelling aan gekoppeld worden om te streven naar verbetering.

De ‘Analyse’ fase

Het doel van de Analyse fase is:

Stel vast welke proces parameters (inputs) het meeste effect hebben op de kritische proces resultaten (outputs).

Binnen de Analyse fase staan de volgende twee stappen centraal:

 • Mogelijke oorzaken variatie
 • Bepalen van de hoofdoorzaken

In stap 6 wordt er gezocht naar de oorzaken dat Y niet te allen tijde de gewenste waarde heeft. Dit kan zijn door variatie of afwijkingen. In stap 7 wordt er gezocht naar de hoofdoorzaken. Belangrijk is dat deze hoofdoorzaken onderbouwd kunnen worden met data.

De ‘Improve’ fase

Het doel van de Improve fase is:

Identificeer verbetermogelijkheden en onderbouw dat met deze verbeteringen de projectdoelstellingen worden behaald.

De volgende 2 stappen staan in deze fase centraal:

 • Bepalen optimale oplossing
 • Toetsen oplossingen

Het doel is om een volledige functionerende procesverbetering te ontwikkelen die getest is door het projectteam en die klaar is om gebruikt te worden in een echte business omgeving. De optimale oplossing wordt geselecteerd op basis van:

 1. Voorspelde proces prestatie
 2. Kosten
 3. Implementatie eisen
 4. Risico’s

Een pilot wordt uitgevoerd om de voorgestelde oplossingen te toetsen in de praktijk. Met een pilot verlaag je het faalrisico en krijg je een meer accurate voorspelling van de (geld)besparing die voortvloeit uit het project. Hiermee kan de Business Case verder aangescherpt worden als onderbouwing voor de volledige implementatie.

De ‘Control’ fase

Het doel van de laatste stap in het DMAIC model is:

Implementeer de gekozen oplossingen en zorg dat deze geborgd worden in het proces en de organisatie. Deel de oplossingen met andere belanghebbenden die een overeenkomstig procesprobleem (kunnen) hebben.

Binnen de Control fase staan de volgende stappen centraal:

 • Borging en analyseren meetsysteem
 • Implementatie en aantonen van de verbetering
 • Projectdocumentatie en overdracht

In het control plan worden de procesveranderingen vastgelegd. Voor elke hoofdoorzaak wordt aangegeven hoe deze operationeel geheerst wordt. Tevens wordt in het control plan aangegeven hoe de project Y gemonitord wordt. Daarnaast wordt in het control plan vastgelegd wie verantwoordelijk is voor het corrigeren van problemen. Het control plan wordt in het Nederlands het Borgingsplan genoemd. Het control plan legt ook vast wanneer er controles of audits worden uitgevoerd op het proces en de procesaanpassing, om zeker te stellen dat de veranderingen blijvend zijn.

Het is belangrijk dat de implementatie van de oplossing beheerst wordt doorgevoerd in het proces. Veel organisaties hebben een eigen projectmanagement methode omarmt. Het verdient de aanbeveling om aante sluiten bij de bestaande projectmanagement methode onder de voorwaarde dat er een plan van aanpak of implementatieplan wordt opgesteld dat minimaal de volgende onderdelen bevat: projectdefinitie, projectorganisatie, projectplanning, benodigde middelen en budget, risico management plan, communicatieplan en trainingsvereisten.

Na de implementatie kan het project overgedragen worden aan de lijnorganisatie. Het eerste aanspreekpunt voor deze overdracht voor de Black Belt of Green Belt is de sponsor als eigenaar van het probleem en uiteindelijk eigenaar van de oplossing. Een goede projectdocumentatie vormt een naslagwerk voor de huidige proceseigenaar en de toekomstige proceseigenaren. Het is daarom van belang om de reden van wijzigingen in het proces en de geïmplementeerde oplossingen goed te documenteren met de bijbehorende opbrengsten. Het voorkomt dat in de toekomst opnieuw het wiel wordt uitgevonden.

DMAIC model in relatie met Six Sigma

Het DMAIC model wordt normaal gesproken altijd gekoppeld aan Six Sigma. Dit is het DMAIC model zijn oorsprong vindt in Six Sigma, en hierin ook nadrukkelijk wordt gebruikt als hét Six Sigma werkmodel. Dit betekent echter niet dat het DMAIC model niet los van Six Sigma kan werken.

DMAIC model VS PDCA CYCLUS

Het DMAIC model gaat meer uit van projectmatig denken dan de PDCA (Plan, Do, Check en Act) cyclus. DMAIC draait om het analyseren van de hoofdzaken van het probleem terwijl PDCA zich meer richt op het algehele probleem.

DMAIC of A3 Management?

DMAIC is de traditionele projectmethode van Six Sigma en ontworpen om in een continue cyclus te verbeteren. A3 Management is de traditionele projectmethode uit de Lean aanpak en gericht op korte projecten effectief uit te voeren. Welke projectmethode beter van toepassing is hangt voornamelijk af van het type procesprobleem. DMAIC projecten gaan over het verminderen van variatie, terwijl A3 Management projecten voornamelijk worden ingezet om doorlooptijd problemen te tackelen.

DMAIC als onderdeel van onze trainingen

DMAIC is de projectstructuur wat centraal staat bij onze Green Belt, Black Belt dienstverlening, Black Belt industrie, Black Belt Post HBO en Black Belt Excellence trainingen. Ook hebben wij samen met ons zusterbedrijf The Productivity Company een online DMAIC cursus ontwikkeld (momenteel alleen beschikbaar in het Engels) waarin wij specifiek op dit onderwerp ingaan.

Vraag onze studiegids aan voor meer informatie over deze trainingsprogramma’s.

Wil je meer leren of heb je een vraag?

Vraag onze studiegids aan voor meer informatie.

 • DD slash MM slash JJJJ
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Trainingen waar 'DMAIC model' onderdeel is van het programma

Wilt u meer weten over DMAIC model? Bezoek de product pagina's van de volgende trainingen...

Vraag de studiegids aan voor meer informatie over onder andere het gedetailleerde programma, voorbereiding, doelgroep en examinering.

Studiegids aanvragen